PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI AQUADINO s.r.o.


Vážení zákazníci a návštěvníci,

Aquadino s.r.o., se sídlem Jateční 1458/17, Praha , 170 00 IČ: 27343651 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 161565, je sprostředkovatelskou agenturou poskytující zprostředkování služeb cestovního ruchu.

Ochranu a bezpečnost osobních údajů našich potenciálních i stávajících zákazníků považujeme za velmi důležitou a proto je zpracováváme a využíváme v souladu s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb.) i Evropské legislativy (čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dále jen: „GDPR”).

 

V následujícím dokumentu naleznete odpovědi na důležité otázky v souvislosti s Vašimi osobními údaji a informace o tom, jak v Aquadinu k jejich zpracování přistupujeme.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Aquadino s.r.o., se sídlem Jateční 1458/17, Praha , 170 00 IČ: 27343651 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 161565 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou
  email: info@aquadino.cz
  telefon: +420 483 30 66 27
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb.

Ve většině případů se jedná o:

Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení / název firmy
 • IČO (pokud je zákazník podnikatel)

Kontaktní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • fakturační adresa

Všechny tyto údaje nám umožňují kontakt s Vámi a možnost zajistit plnění našich služeb, které vyplývají z řádně uzavřené smlouvy či poptávky z Vaší strany. Jedná se tedy o zpracování na základě oprávněného zájmu.

Právní předpisy a legislativa ČR nám rovněž v určitých případech ukládá zákonnou povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví. V tomto případě nemusíme žádat pro zpracování Váš souhlas a osobní údaje uchováváme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

Našim aktivním zákazníkům si dovolujeme zasílat obchodní sdělení s nabídkou a informacemi o našich službách na základě našeho zájmu nabízet vždy aktuální a nejlepší technické řešení.

K tomuto účelu zpracováváme i tyto doplňkové údaje:

 • nastavení newsletterů
 • vaše hodnocení služeb
 • vyplněné dotazníky


Pokud si nepřejete takováto sdělení dostávat, můžete se z něho odhlásit přímo ve sdělení nebo nás kontaktovat na info@aquadino.cz.

V případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formulářů na webových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje k vyřízení Vaší žádosti na základě Vašeho souhlasu se zpracováním, které jsou k zaškrtnutí pod všemi formuláři.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy.
V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 


V.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat dle obecně závazných předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby společnosti Aquadino s.r.o. a další služby v souvislosti s jejím provozováním
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  K zabezpečení osobních údajů datových úložišť zejména šifrováním hesel a antivirovým programem.
  K úložištím osobních údajů v listinné podobě jsme přijali technická opatření pro zajištění přístupu pouze oprávněným osobám.
 2. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům ve všech úložištích mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Pokud Vám jakékoli ustanovení není jasné, neváhejte se na nás obrátit na info@aquadino.cz.

Váš tým Aquadino